Subsidiaries

Upper region

Last package

Yunshen yante

Yuncheng, Japan

Haining Yuncheng

Jiashan packaging

Yuncheng, Wenzhou

Wenzhou shangyun

Longyou packaging

Yuncheng, India

Yuncheng, Sri Lanka

Yuncheng, Bangladesh

Yuncheng, Nepal

Jiashan PE

Freson image technology

Upper two regions

Second package

Shanghai Yunsheng

Jiangsu Shanghai Transportation

Tongcheng Yuncheng

Haian Yuncheng

Karachi

Lahore 

Yunshen decoration

European Region

No.1 Factory in Russia

Russia No.2 factory

Ukrainian plate making

Ukrainian film blowing

Yuncheng, Czech Republic

Calico region

Yuncheng, Hangzhou

Shaoxing Shaoxing

Yun'an decoration

Shanghai Xinghui

Fuhui, Suzhou

Shaoxing Wanhui

Hangzhou ruitu

Ceramic region

Shangyun ceramics

Shandong Ceramics 

Guangdong ceramics

Yunqiang flexo

Yunhan Optoelectronics

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2021 www.MetInfo.cn